{slider title="EKÁER ügyintézés" class="blue"}

 • EKÁER szám igénylés saját elektronikus rendszeren keresztül
 • EKÁER regisztrálás
 • EKÁER érkeztetés saját elektronikus rendszeren keresztül
 • módosítások

{slider title="Áfa raktár" class="orange"}

Az ÁFA-adóraktár, a legegyszerűbb megfogalmazás értelmében, olyan áruk forgalmi állomása, melyek általános forgalmi adóját nem fizették meg. Ez lényegében a vámraktár működési elvéhez hasonlít, csakhogy itt az áru vámjogi értelemben szabadforgalomban van.

Legfőbb gazdasági funkciója, hogy olyan áru ÁFA tartalmát nem kell megfinanszírozni, mely amúgy is elhagyja az országot (vagy az EU felé, vagy 3. országba). További gazdasági előnye, hogy környezetvédelmi termékdíj mentesség kapcsolódik a raktározási eljárás alá került árukra.

Kereskedelempolitikai funkciója a közvetítő kereskedők védelmét szolgálja. Az eredeti tulajdonos (a betároló) és a végleges vevő között nem cserélnek dokumentumok (számla, fuvarokmány stb.) gazdát, megszakad az információ. Olyan áru is betárolható, melynek végső felhasználója még nem is ismert. Lehetőség van tehát stratégiai készlet áfa mentes tárolására.

Az ÁFA-adóraktár technikailag egy közösségi vagy belföldi gazdálkodó betárolási megbízása és egy áfa mentes számla alapján indul el (beraktározás) és a rendelkezési jogot megszerző kitárolási nyilatkozatával zárul le (kiraktározás). Az árunak fizikailag nem kell a szállítójárműről lekerülnie és az eljárási időn túl (0,5-1 óra) nem kell időt töltenie. Amennyiben az áru szállítása a kitárolást követően 3. országba (EU-n kívülre) történik, úgy ezt csak akkor lehetséges, ha a kitárolási bizonylattal együtt az áru export vámkezelése is megtörténik.

Az ÁFA adóraktárba történő betárolás és kitárolás között az eljárás alatt lévő áru korlátozás nélkül gazdát cserélhet (áttárolás). Maga az áru korlátlan ideig lehet adóraktárban, de ez esetben a fizikai tárolás és így a fuvareszközről történő lepakolás elkerülhetetlen.

 Az áfa-adóraktári eljárás egyszerűsített lejárásban pénzügyőr jelenléte nélkül történik

.{slider title="Környezetvédelmi termékdíj ügyintézés" class="blue"}

Társaságunk a jogszabályi bevezetés óta foglalkozik termékdíj ügyintézéssel. Tapasztalatunk szerint a gazdálkodók részéről nem kap elegendő figyelmet e terület, pedig a NAV ellenőrzési során keményen szankcionálja a hiányosságokat, szabálytalanságokat. Általánosan elmondható, hogy a várható bírságolás nagyságrendje feltételezhetően meghaladja az ügyintézés költségét.

A legtöbb problémát az okozza, hogy a gazdálkodó nem ismeri fel, hogy alanya a rendszernek valamint, hogy rosszul értelmezi a jogszabály rendelkezési összefüggéseit. Általában egy társaságnál nincs erre megfelelő alkalmazott vagy területért felelős. Némely gazdálkodónál a kereskedelmi részhez, másoknál a gazdasági részhez van „csapva”, ahol sokszor abban a hiszemben kezelik a kérdést, hogy ez rendben van. Sokszor évek múlva – egy vizsgálat kapcsán – derül fény a végzetes hibákra. Ahol ügyintézőt alkalmaznak, ott is legtöbbször kapcsolt munkakörben, mely már nem teszi lehetővé, hogy fórumokra, előadásokra járjon, hogy figyelje a jogszabályi változásokat és az egysíkú tapasztalat sem tartja szinten szakmai felkészültségét.

Pedig a helyes termékdíj rendszer a kötelezettségek helyes megismerésével kezdődik. Ezt követi az árukör megfelelő kódolása és a helyes nyilvántartás felállítása, vagy a meglévő rendszerhez igazítása.

A jogalkotó szándéka a rendszer létrehozásakor, hogy adóval terhelje azokat az anyagokat, csomagolóanyagokat, melyek a föld kimerülő készleteiből készülnek, vagy hulladékként károsítják a környezetet, ill. ártalmatlanításuk hátrányosan hatnak világunkra, a természetre. A szándék szerint (bár ez nem mindig valósul meg) az így keletkezett adókat egyszer kell megfizetni. Ennek érdekében fontos a rendszer és a kapcsolódó nyilvántartások helyes felállítása, különben a többszörös adófizetés elkerülhetetlen, rendszerszintűvé válik.

A jogi szabályozás a struktúrában mentességekkel és átvállalásokkal igyekszik „rendet” tartani. Általános elv, hogy mentességet akkor lehet elérni, ha valamely szabály alapján a termék kivételt jelent. Például egy főként csomagolóanyagként ismert terméket eltérően használnak fel és nem csomagolást hoznak vele létre. A másik elv, hogy a termékdíjat elég akkor megfizetni, ha az felhasználói, vagy kiskereskedelmi forgalomba kerül. Ezt szolgálják az átvállalási szerződések. Ezekben a szerződésekben pontosan meg kell jelölni a termékeket (KN kód szinten) és a termékdíj törvény szerinti hivatkozást az átvállalási jogalapra. Tapasztalataink szerint – mivel ezek eldöntése szakismeretet igényel – nagyon sok rossz átvállalási szerződés van forgalomban. Ez problémás kérdés, mert a jogi szabályozás csak nagyon körülményesen teszi lehetővé a helyrehozását. Az adóhatóság egyébként egy szerződés létét nem is ismeri el (ezért joghatása adójogi értelemben nem érvényesül), míg azt az ügyfél nem jelenti be elektronikus úton.

Az említett értelmezési hibák nem csak adóhiányt keletkeztetnek, hanem fölösleges önkéntes adótúlfizetést eredményeznek. Ez a leggyakoribb jelenség, ha egy új ügyfelünk esetén átvilágítjuk a megelőző időszak (évek) nyilvántartásait, bevallásait. Volt, ahol 50 milliós fölösleges adófizetést találtunk szinte az első felszínes vizsgálattal.

Társaságunk vállalja új ügyfelei részére, hogy megvizsgálja a meglévő rendszerét, feltárja a hiányosságokat, pontatlanságokat és javaslatot tesz a rendszer kiigazítására. Ezen túl egyedi árképzéssel, havidíj ellenében elvégzi a teljes körű termékdíj ügyintézést. Ebbe beletartozik a szerződések készítése, felülvizsgálata, a nyilvántartási rendszer felállítása és vezetése, valamint a bevallások készítése, benyújtása.

Az általunk végzett szolgáltatásért felelőséget vállalunk és rendelkezünk a szükséges felelősség biztosítással is.

{slider title="Jövedéki ügyintézés" class="orange"}

Társaságunk teljes körű szolgáltatást végez jövedéki ügyekben érintett ügyfelei részére. Ez azt jelenti, hogy igény esetén egyes jövedéki területhez szükséges megfelelési vizsgálatot végzünk, egy rendszer felállításához és engedélyezési tevékenységhez szakértői támogatást nyújtunk. Szakértői tevékenységünk kiterjed a megfelelő engedélyek kiválasztására, a jövedéki adók helyes alkalmazására, a műszaki megvalósítás, a technológiai megoldások kialakítására.

Teljes körű engedélyezési eljárásokat bonyolítunk. Feltárjuk a szükséges szakhatósági-, pénzügyi- és személyi feltételeket. Ügyfelünk vállalatirányító integrációs rendszeréből kiindulva felállítjuk a szükséges jövedéki nyilvántartási rendszerkapcsolatot.

Elvégezzük a jövedéki ügyintézés teljes körű feladatát:

- nyilvántartások vezetése a vámhatóság által engedélyezett vámintegrációs rendszerben

- jövedéki biztosíték figyelése, nyilvántartások kezelése

- árufogadás és –indítás EMCS rendszerben

- bevallások készítése és elektronikus benyújtása

- éves elszámolás készítése

- közreműködés vámhatósági szemlék, bejárások alkalmával

- engedélyek karbantartása, módosítása

- igény esetén utólagos ellenőrzés

Ezeken túlmenően a vámhatósággal történő kapcsolattartás keretei között elkészítjük a szükséges bejelentéseket, kérelmeket. Kötelező tarifálást igénylő ügyekben eljárunk.

{slider title="Gazdasági vámeljárások, vámjogi sorsot megtartó eljárások bonyolítása, elszámolások készítése" class="blue"}

 • ideiglenes kiviteli-, behozatali eljárások
 • tértiáru-, újrakiviteli eljárások
 • bérmunka (aktív és passzív eljárások)
 • vámraktározás
 • árutovábítás
 • ÁFA-raktározás

{slider title="Intrastat ügyintézés" class="orange"}

Az Intrastat az Európai Unió belső piacán megvalósuló áruforgalom regisztrálását célzó statisztikai rendszer. A vámstatisztikák megszűnésével vezették be az Intrastat rendszert, mely statisztikai bejelentési kötelezettséget ír elő a résztvevő vállalatoknak. 

Ki köteles Intrastat adatot szolgáltatni ?

Az Intrastat adatszolgáltatói azok a magyarországi vállalatok, amelyek EU-tagállamból terméket hoznak be, vagy oda terméket visznek ki. 
A fentiek közül csak azoknak a gazdasági szervezeteknek kell adatot szolgáltatniuk, amelyek 12 havi EU beérkezése vagy EU kiszállítása meghaladja az adatszolgáltatási küszöbértéket, amelyet a KSH minden naptári évre előre kiszámít és közzétesz.

A KSH rendszer részére havonta, részletes adatokat kell szolgáltatni a tárgyhónapot követő 15. napig.

Adatszolgáltatás alá a következő ügyletek tartoznak:

 • vásárlás/eladás,
 • feldolgozásra szállított termék,
 • szolgáltatás részeként való termékmozgás,
 • ingyenes átadás,
 • pénzügyi lízing.

{slider title="Export vámügyintézés" class="blue"}

 • elektronikus export vámokmány elkészítése
 • fuvarokmányok kitöltése (TIR-CARNET, ATA-CARNET, CMR., T5, stb.)
 • helyi vámkezelés
 • származási bizonyítvány, EUR1. A.TR. okmányok kitöltése, számlanyilatkozat
 • szükség esetén növény- vagy állategészségügyi engedély intézése

{slider title="Import vámügyintézés" class="orange"}

 • vámtarifaszám meghatározása
 • vámkalkuláció
 • kezességvállalás
 • szükség esetén növény- vagy állategészségügyi engedély intézése
 • helyi vámkezelés, határozat kiszedése
 • szükség szerint egyéb nyilatkozat (dual used stb.) készítése

{/sliders}